Opis projektu

Realizowany projekt jest III etapem (ostatnim i uzupełniającym) rozbudowy z przebudową (modernizacją) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Lubawka (Dolny Śląsk).
Przedmiotem projektu jest budowa sortowni rozumianej jako zakład przetwarzania odpadów wraz z zakupem urządzeń do przetwarzania odpadów (linia zagospodarowania odpadów, oparta na innowacyjnej technologii prasoektrudera VM 2000), budowa kompostowni wraz z technologią modułowej kompostowni odpadów (system Bio-Degma), zakup wyposażenia do obsługi sortowni i kompostowni (samochód ciężarowy – tzw. hakowiec, ładowarki, kompaktor).

Realizacja projektu zapewni powstanie Środkowosudeckiego Regionu, a tym samym odbiór odpadów z terenu 17 gmin. Brak realizacji inwestycji uniemożliwiłby ograniczenie odpadów biodegradowalnych z terenu gmin
Systemu Eko-Sudety (w 2013 konieczność ograniczenia 50 % odpadów biodegradowalnych w stosunku do ilości składowanej w 1995 r.) oraz uniemożliwiłaby składowanie odpadów zmieszanych ze względu na ich zbyt wysoką kaloryczność. Projekt pozwoli na wydzielenie z komunalnego odpadu zmieszanego – odpadów biodegradowalnych (frakcja mokra, w której 90 % to bio i sucha o kaloryczności gwarantowanej na poziomie
pow. 18 tys. MJ/kg suchej masy).

Realizacja celu głównego przyczyni się do:

  • spełnienia norm UE i zapisów KPGO w zakresie ograniczenia odpadów biodegradowalnych do składowania (wymogi lat: 2010, 2013, 2015) oraz zakazu składowania odpadów o wysokiej kaloryczności pow. 6 tys. MJ/kg suchej masy,
  • poprawy poziomu ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń wód podziemnych i gleb,
  • poprawy warunków i wzrost komfortu życia mieszkańców,
  • zmniejszenia ilości deponowanych odpadów w wyniku wprowadzenia wcześniejszej segregacji z jednoczesnym zwiększeniem ilości odpadów podlegających odzyskowi,
  • pozyskiwania alternatywnego źródła energii,
  • wyeliminowania możliwości składowania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
  • utrzymania dotychczasowych miejsc pracy oraz tworzenie nowych.

W wyniku realizacji projektu powstanie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, w którym będziemy przetwarzać odpady. Proces ma polegająć na rozdziale odpadów komunalnych na:

  • frakcję suchą (paliwo alternatywne R.D.F. do cementowni),
  • frakcję mokrą (poprzez kompostowanie w tunelach Bio-Degma, a następnie na wybudowanej płycie),
  • minerały (piaski i popioły) do wykorzystywania gospodarczego w tzw. procesie R14.

Składowaniu podlegać będzie również balast – ok. 10 % całości odpadów.
Planowana inwestycja poprzez przebudowę składowiska w Lubawce na centrum sortowania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów o charakterze regionalnym zapewni realizację kierunków polityki Wojewódzkiego
Programu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego, przyczyni się do polepszenia jakości składowisk odpadów w województwie dolnośląskim oraz poprawy stanu środowiska naturalnego w regionie.